Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 /

z w o ł u j ę

na dzień 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LV sesję Rady Miejskiej w Dukli.    

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad..
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp .z o. o. w Dukli za 2017 rok oraz analiza ściągalności opłat za wodę i ścieki oraz czynsz
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 376),
b) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli (druk nr 377),
c) udzielenia z budżetu Gminy Dukla w 2018 roku, pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego o nazwie :”Remont drogi powiatowej Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska w km 1+975 – 3 + 085 w miejscowości Zawadka Rymanowska (druk nr 378),
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok (druk nr 379),
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla Gminy Dukla na lata 2018-2027 (druk nr 380),
f) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2019 (druk nr 381),  
g) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2019 (druk nr 382).
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
27 czerwca 2018 r. (środa) godz. 16.00  pokój nr 211

 

 Przewodniczący Rady

 Andrzej Dziedzic

2018-06-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.